Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

1000 γενικαί ασκήσεις Τριγωνομετρίας - Π. Βικάτος (ελλ)

Τίτλος: 1000 γενικαί ασκήσεις Τριγωνομετρίας μετά των λύσεων
319 λελυμέναι ασκήσεις, 80 ασκήσεις προς λύσιν
Τόμος Α΄
Συγγραφέας: Π. Βικάτος
Αθήνα 1975
pdf με σελιδοδείκτες, 274 σελίδες, ~2 ΜΒ

Εἰς τάς ἀσκήσεις αὐτάς προσπαθήσαμεν νά συνδέσωμεν τήν Ἄλγεβραν καί τήν Γεωμετρίαν μέ τήν Τριγωνομετρίαν, ὅπου, φυσικά, ἦτο δυνατόν. Καί ὄχι μόνον αὐτό. Ἀλλά καί τήν ἔννοιαν τῆς παραγώγου, ὡς εἶναι εἰς τό ἀναλυτικόν Πρόγραμμα τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, ἐχρησιμοποιήσαμεν διά τήν λύσιν ἀνισοτήτων καί τήν μελέτην τῶν τριγωνομετρικῶν συναρτήσεων. Καί τό σπουδαιότερον, ἀποδεικνύομεν τάς Ἀνισότητας Jensen’s, αἱ ὁποῖαι δέν ἀναφέρονται εἰς κανένα βιβλίον τῆς Ἑλληνικῆς Βιβλιογραφίας. Ἡ χρησιμότης δέ αὐτῶν φαίνεται εἰς τήν ἀπόδειξιν τῶν Τριγωνομετρικῶν Ἀνισοτήτων Cauchy καί Ἀλγεβρικῶν τοιούτων.
(από τον Πρόλογο)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κεφ. 1. Τόξα, τριγωνομετρικοί αριθμοί
Κεφ. 2. Τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος και διαφοράς τόξων
Κεφ. 3. Μετασχηματισμοί, γινόμενα
Κεφ. 4. Εξισώσεις
Κεφ. 5. Συστήματα, απαλοιφή, ανισότητες
Κεφ. 6. Κυκλομετρικαί συναρτήσειςhttp://www.megaupload.com/?d=47TK9KGH

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου